DUALARIN KERÂMETÎ

 • ·       DUALARIN KERÂMETÎ
 • ·       Eûzü billahiminiş-şeytânır-raciym .·       Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm .
 •  
 • ·       Ezan duası – Kıyâmet günü peygamberimizin şefahatına mazhar olur.
 • Allâhümme Rabbe , hâzihidda’vetittâmmeti vessalâtil-kâimeti  âti  seyyidinâ Muhammedenil – vesilete  vel – fazilete  veddereceter  rafîate  veb’as’hü makâmen  mahmûdenillezî  ve  ad’teh , inneke    tuhlifül – miâd .”
 •  
 • ·       “Allâhümme ecir nî minennâri “ — Allahım beni cehennem ateşinden koru .
 • sabah-akşam namazdan sonra 7 kere  oku ,beraat yazılır.
 •  
 • ·       “ Hasbiyallahü    ilâhe  illâhü ve  aleyhi  tevekkeltü  ve  hüve  Rabbül   Arşil Aziym . “  ***                   
 • sabah-akşam namazdan sonra 7 kere  oku , Bütün dünya ve ahiret işlerinde,sıkıntılarda Allah ona yardımcı olur.(korktuğunu anlar.)
 •  
 • ·       SEYYİDÜL – İSTİĞFAR DUASI – sabah -akşam oku.-cennete girme duası
 • “Allâhümme   ente  Rabbi  lâilâhe  illâ ente  halaktenî  ve ene  abdüke  ve ene  âla ahdike  ve  vâ’dike   mestetâ’tü  Eûzü  bike  min  şerri     sana’tü  ebûü  leke
 •  bi – nî’metike  aleyye   ve  ebûü  bi zenbî  fağfirlî   zünûbi   fe innehû lâ  yağfiruzzünûbe  illâ  ente  bi-rahmetike    erhamer-râhimîn .”
 •  
 • ·       Her derde deva dua – sabah – akşam oku
 • Allâhümme  innî  eûzü  bike  minelhemmi , vel  hazani  ve  eûzü  bike minel’aczi velkeselli , ve eûzü bike  minelcübni , velbuhli ve eûzü bike min galebetiddeyni  ve kahrir  ricali . “
 •  
 •        *     “ Hasbiyallahü ve nimel-vekiyl . “ – Yüce Allahım  bana kâfidir,o ne güzel vekildir.
 • Her korkuya karşı okunur,bir güvence sığınmadır .
 •  
 • ·       “Eûzü biizetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidü .”     
 • ·       Ağrıyan yerin üzerine sağ elini koyup 7 kere oku ,ağrılar geçer.şifa bulur.
 •  
 • ·         havle  velâ  kuvvete  illâ  billâhil’aliyyil  Aziym “ 
 • Her gün 100 defa okuyan fakirlik görmez,rızkı bol olur .
 •  
 • ·         ilâhe  illallâhül  Melikül  Hakkul  Mübiyn.
 •  Her gün 100 defa okuyan fakirlik ten kurtuluşa güven,kabir  vahşetine yoldaş olur.
 • ·         havle  velâ  kuvvete  illâ  billâhil  Aliyyil- Aziym .
 • ·       sabah-akşam -yatarken 10 kere  oku ,Bela,şeytan  uzaklaşır,rahmet gelir..
 • ·       sabah -akşam 3,er kere okuyana hiçbir şey zarar veremez .
 • ·         Bismillâhillezî    yedurru  me’asmilhî  şey’ün  fil  erdı  velâ  fissmâi  ve hüvessemi’ul’al’im 
 •  
 • ·       Bir kimse sabahleyin 3 defa aşağıdaki kelimeyi okuyup ( HAŞR SURESİNİN SON ÜÇ AYETİNİ “ Hüvallâhüllezi“)okursa ,Allah ona 70,000 meleği vekil edip , akşama kadar kendisine dua ederler .
 • Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm .
 • ·       Eûzü billâhis – semi ‘il   alim – i    mineşşeytânirracîm .      3 kere okuyarak başla
 • ·       O,öyle bir Tanrı’dır ki  kendisinden başka tapacak yoktur ; O ; gizliyi ve haşikâre bilir
 • O, esirgeyen,bağışlayandır . O,öyle bir Tanrı’dır ki  kendisinden başka tapacak yoktur ;
 •  O, her birşeye mâliktir , Nalayik her şeyden hâridir .Her noksandan sâlimdir ;
 • aman veren ; herşeyi görüp gözetendir , yegane galiptir ,icbar eden zattır, büyüklükte en yüksek  derecededir. Allâh.(c.c)  müşriklerin şerik  koşmalarından  tamamiyle münezzihtir.          O , yaratan, yoktan var eden ,her şeye kılık  ve kıyafet  veren Âllah’tır .(c.c)
 • O ’ nun en güzel adları vardır , göklerde ve yerde ne varsa  hep O ’nu tenzih ederler ;
 • O , galip-i  yektadır, Hâkimdir .
 •  
 • ·       Yûnus Aleyhisselâm balığın karnında Enbiya suresinin 87. âyetini okuyup dua etti,Bu âyeti okuyup dua edince  Allahü  Teâlâ  duâsını kabul eder . Her gün 40 kere oku .
 • ·         ilâhe illâ  ente  subhâne innî küntü min – ezzâlimîn .”
 •  
 • ·       Radiynâ billâhi Rabben ve bi’l-İslâmi diynen ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasûlen.” ( sabah -akşam 1,er kere okuyanı peygamber efendimiz elinden tutup cennete sokar . )
 • ( Türkçesi: Allâh ( c.c)ı Rabb,İslamı din ve Muhammed Aleyhisselâmı Peygamber olarak gönül    hoşnutluğu ile kabul ettim .)
 •  
 •           TEVBE  – İSTİĞFÂR DUASI
 •      Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm .
 • ·       “Allâhümme inneke ta’lemü sirrî ve alâ niyyetî fakbe’l – ma’zereti ve ta’lemü hâcetî   fe  a’tınî  sü’lî  ve  ta’lemü   mâ fî  nefsî  , fağfirlî  zünûbî  . Allahümme innî es’elüke  îmânen  yübâşiru kalbî  ve  yakînen  sâdikan  hattâ   a’leme ennehû  len  yusîbeni illâ ma ketebte lî  ve  ardıni  bi mâ  kasemte   
 •  
 • ·       ZENB-İ  MAĞFİRET DUÂSI
 • Bismillâhirrahmânirrahîm .
 • Allâhümmağfirli zenbi ve metti’i  fî derri , bârikli    rizkî . Allâhümme ca’lni minnet tevvâbin , vec’alni  mînel  mutetehhirîn , Vec’alni  min ibâdikessâlihin ve calni minellezine lâ  havfün aleyhim ve lâ hüm  yahzenûn .
 •  
 •  
 • AKŞAM  VE  SABAH  OKUNAN  DUÂ
 • Allâhümme innî eûzu bike min en ışrike bike şey’en ve ene a’lemü ves’tağfiruke limâ lâ a’lemi inneke ente allâmülguyûb .
 •  
 • SURELER KURANDAN ALINDIĞI İÇİN ABTESTLİ OLARAK OKUNMASI GEREKİR.
 • KÂFİRÛN SÛRESİ
 • Bismillâhirrahmânirrahîm .
 • Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ tâ’büdûn .Velâ entüm â’bidûne mâ a’büd. Velâ  ene
 • âbidûn mâ abedtüm . Velâ entüm â’bidûne mâ a’büd . Leküm dinüküm veliyed’in .
 •  
 • Türkçesi : Yâ Muhammed söyle : Ey  kâfirler ! Ben sizin taptığınız şeylere tapmam . Siz benim taptığıma tapmazsınız zaten . Ben sizin taptığınız şeylere tapıcı değilim.Siz de benim taptığıma tapıcı değilsiniz.Sizin dininiz size ,benim dinim de banadır .
 •  
 •             SALÂTEN   TÜNCİNÂ
 • ·        Sıkıntılı ve tehlikeli zamanlarda bu salavâtı okuyan kimse dünya ve âhiret sıkıntılarından      kurtulur.
 • Okunuşu: "Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr."

  Anlamı: Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salat et. Bu salavat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salavat hürmetine temizlersin, o salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasib et. Alla Tealâ bize kâfidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.

  Bu Salâvat-ı Şerifeye Devam Eden; Belalardan emin olur, Gelecek musibetlere perde olur, Arzuları kolay olur, Muradı hasıl olur, Rızkı bereketli olur.

 •  
 • **************************************************************
 • SALAT-I TEFRİCİYE VE ANLAMI

   

  İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle buyurmuş: "Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için "Salât-i Tefriciye"yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, okulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir."

   

   

   

  "Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek."

                                                             ***

  TÜRKÇESİ :

   

  "Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et."

 •  **********************************************************************************************************
 • ·       Korkulu yerlerde ,düşman karşısında    ÎLAFİ ( KUREYŞ ) suresini oku.Sabah ve akşam 11 kere oku
 •  ÎLAFİ ( KUREYŞ ) suresi
 • ·       Eûzü billahiminiş-şeytânır-raciym .
 • Bismillâhirrahmânirrahîm .
 • ·       Kureyş’ kolaylaştırıldığı,evet  kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar,kendilerini  açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.
 •  
 • ·       Gece bakara suresinin son iki ayetini ( Âmenerresûlü ) okuyana  herşey için yeterlidir.
 • ·       ( Âmenerresûlü )·    
 • ·       Eûzü billahiminiş-şeytânır-raciym .·       Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm .  
 •  
 • 285.Peygamber.Rabbi tarafından kendisine  indirilene imân etti,müminler de (iman ettiler).
 • Her biri Allah’a ,meleklerine,kitaplarına,peygamberlerine iman ettiler.’’ Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında   ayırım yapmayız.İşittik,itaât ettik.Ey Rabbimiz,affına sığındık ! Dönüş sanadır ‘’ dediler.
 • 286.Allah her şahsı ,ancak gücünün yettiği ölçüde  mükellef kılar.Herkesin kazandığı (hayır)kendine,yapacağı (şer) de
 • kendinedir.Rabbimiz ! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma.Ey Rabbimiz ! bizden öncekilere   yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.Ey Rabbimiz ! bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme ! bizi affet ! bizi  bağışla ! bize acı ! sen bizim  mevlâmızsın.Kâfirler topluluğuna  karşı bize yardım et!
 •  
 • ·       3 İhlas,3 Felâk ,3 Nas suresini okuyana büyü tutmaz,Huzura erer.
 • ·       Her gün 50 ‘şer defa ihlas suresini okumayı adet edinenlerin 50 senelik günahı bağışlanır.
 • ·       Nebe ( amme ) ikindi namazından sonra okuyanın azabı hafifler .
 • ·       NEBE ( AMME ) SURESİ
 • ·       Eûzü billahiminiş-şeytânır-raciym .·       Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm .
 •            
 • 1-Birbirlerine  neyi soruyorlar ?
 • 2-3- (İnanıp inanmamakta)ayrılığa düştükleri büyük haberi mi?
 • 4-Hayır ! Anlıyacaklar !
 • 5-Yine hayır ! Onlar anlayacaklar !
 • 6-7-Biz yeryüzünü  bir döşek ,dağları da birer kazık yapmadık mı?
 • 8-Sizi çifter çifter yarattık.
 • 9-Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
 • 10-Geceyi bir örtü yaptık.
 • 11-Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
 • 12-Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.
 • 13-(Orada ) alev alev yanan bir kandil yarattık.
 • 14-15-16-Size tohumlar ,bitkiler,(ağaçları)sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan  bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
 • 17-Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
 • 18-Sûr’a üflendiği gün,bölük bölük Allah’a gelirsiniz;
 • 19-Gökyüzü  açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;
 • 20-Dağlar yürütülür,serap haline gelir.
 • 21-22-Şüphesiz azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir.
 • 23-24-25-26-(Azgınlar)orada çağlar boyu kalırlar,orada  bir serinlik ya da (susuzluk gideren )bir içecek tatmazlar,ancak (dünyada yaptıklarına uygun karşılık  olarak kaynar su ve irin tadarlar.
 • 27-Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini )ummazlardı.
 • 28-Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.
 • 29-Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
 • 30-Tadın ! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
 • 31-32-33-34-Şüphesiz tâkva sahipleri için umulanı buldukları yer,bahçeler ,üzüm bağlarıgöğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,içki dolu kâseler vardır.
 • 35-Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de bir yalan işitirler.
 • 36-Bunlar rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.
 • 37-O , göklerin ,yerin ve ikisi arsında bulunanların Rabbidir.O rahmândır.O gün insanlar O’na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
 • 38-Ruh ( Cebrail)ve melekler saf saf olup durduğu gün Rahmânın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar,konuşan da doğruyu söyler.
 • 39-İşte  o ,kesin olarak gelecek gündür.O halde dileyen Rabbin’e varan bir yol tutsun.
 • 40-Biz , yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi ;( keşki toprak olsaydım) diyecektir.
Reklamlar
Bu yazı Genel içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s